Verantwoording 2014

Inhoudelijk jaarverslag 2014

Amigos Colombianos is een stichting die zich inzet voor straatmeisjes in Colombia. Met dit jaarverslag wordt een beknopt overzicht gegeven van de activiteiten, zowel in Colombia als in Nederland, en de financiële situatie voor het kalenderjaar 2014.

Het project Amigos Colombianos is in 2003 van start gegaan en richt zich op de opvang van straatkinderen en in het bijzonder straatmeisjes. Dit project heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot een doordacht programma gebaseerd op vijf fasen, waarvan de gemeente Medellín de eerste twee fasen heeft overgenomen en de derde meefinanciert.

Activiteiten in Colombia

2014 was een belangrijk en veelbewogen jaar. Na ruim elf jaar besloot Amigos Colombianos ook het familiehuis en het project ‘zelfstandig wonen’ over te dragen aan haar samenwerkingspartner Hogares Claret en zich geheel te gaan richten op de re-integratie van straatmeisjes die uit (verschillende) hulpprogramma’s komen.

Het overdragen van deze programma’s is onderdeel van de filosofie van Amigos Colombianos. We zijn van mening dat we vanuit het buitenland projecten kunnen initiëren, maar dat uiteindelijke altijd de lokale partijen, in samenwerking met de lokale overheid, hun verantwoording moeten nemen en het programma moeten voortzetten. Alleen zo worden deze programma’s volledig geïmplementeerd in de lokale samenleving.

Naast dat onze samenwerkingspartner in staat moest worden geacht om, met financiële steun van de gemeente en het ICBF, het programma voort te zetten was er ook een andere reden waarom Amigos Colombianos besloten heeft de programma’s over te dragen.

De afgelopen twee jaar hebben we veel energie gestoken in het overtuigen van onze samenwerkingspartner om een professionaliseringsslag te maken. Onze insteek was dat we graag naar een aanpak wilden vanuit een ondernemersmentaliteit. Een goed doordacht programma met meetbare resultaten en verbindingen naar het lokale bedrijfsleven, waardoor stageplaatsen en toekomstige banen gegarandeerd zouden kunnen worden. Ondanks verwoede pogingen bleek dat de directie van Hogares Claret een fundamenteel andere zienswijze heeft. Dit heeft ertoe geleid dat Amigos Colombianos, eerder dan gepland, heeft besloten om beide programma’s over te dragen.

Het baarde ons al enige tijd zorgen dat het percentage van meisjes die na het verlaten van het programma terugvielen in oude gewoonten en leefstijlen hoog bleef. Ongeveer 45%. Onderzoek maakte duidelijk dat dit voor vrijwel alle hulpprogramma’s en doelgroepen in Medellín geldt en dat ons programma in vergelijking met veel andere programma’s nog ‘goed’ scoorde. Eén van de redenen waarom deze percentages zo hoog liggen is, omdat er geen goede richtlijn is voor de re-integratie en nazorg. Het belang van een goede re-integratie is door vrijwilligster Marlous Gordijn duidelijk aangetoond in het onderzoek dat zij in 2011 heeft gedaan in het kader van haar afstuderen aan de VU Amsterdam.

Het bestuur van Amigos Colombianos heeft daarop besloten om een ambulant pilot project te starten met de ambitie om deze uit te bouwen naar een ambulant programma voor de re-integratie van straatmeisjes.

In oktober werd, onder begeleiding van onze nieuwe samenwerkingspartner Sueños y Huellas del Mañana, gestart met twee meisjes: Flor en Isabel. In de loop van 2015 verwachten we het aantal plaatsen in het programma uit te breiden naar tien. De ambitie is om al werkende een goede en verantwoorde richtlijn te ontwikkelen voor de re-integratie van straatmeisjes. Met het programma Crecer con Dignidad van de gemeente zijn afspraken gemaakt om deze richtlijn in de toekomst ook over te dragen aan ander hulporganisaties, zodat ook zij de re-integratie van de deelnemers aan hun programma’s kunnen verbeteren.

In 2011 is besloten om Claudia Morales, een meisje dat vier jaar geleden het programma heeft verlaten, te helpen bij het volgen van een universitaire studie Maatschappelijk Werk. Claudia doet het uitstekend en haalt de hoogste cijfers van haar klas. Zij combineert haar studie inmiddels met een baan in het programma Crecer con Dignidad van de gemeente. In 2015 zal zij beginnen met afstuderen.

 

Activiteiten in Nederland

In 2014 heeft het bestuur het zeer druk gehad met het afronden van de samenwerking met Hogares Claret en het ontwikkelen van de nieuwe koers. Voor de penningmeester en het bestuurslid verantwoordelijk voor de communicatie was 2014 ook het jaar om afscheid te nemen. Er werden twee nieuwe bestuursleden verwelkomt die respectievelijk het penningmeesterschap en het secretariaat voor hun rekening hebben genomen.

Amigos Colombianos heeft nog altijd een tekort aan vrijwilligers. Hierdoor en doordat de ontwikkelingen in Colombia veel aandacht vroegen van het bestuur, is het aantal activiteiten dat vanuit Amigos Colombianos is georganiseerd, in vergelijking met ons jubileumjaar 2013, zeer beperkt gebleven. In het kader van ‘Een nieuwe koers, een nieuw plan!’ verwacht het bestuur in 2015 een plan uit te werken op basis waarvan de organisatie in Nederland vorm zal krijgen.

Gelukkig zijn er nog altijd weer mensen die zich graag voor onze straatmeisjes willen inzetten. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zes jongeren uit Hoogwoud die tienduizend euro bij elkaar verdienden voor Amigos Colombianos en die samen met Frank naar Medellín zijn afgereisd om aan den lijve mee te maken waar Amigos Colombianos mee bezig is. Frank had voor hen een programma georganiseerd waardoor ze een kijkje achter de schermen konden nemen van de problematiek van straatkinderen in Medellín. Zo bezochten zij mensen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten wonen en overleven, gingen ze mee de straatteams mee de straat op om o.a. kennis te maken met minderjarige prostituees en organiseerden ze activiteiten voor en met de meisjes in het programma. “Een zeer indrukwekkende ervaring die ik m’n leven lang niet zal vergeten”, aldus één van de jongeren.

 

Financieel jaarverslag 2014

Inkomsten

In 2014 is ± € 80.000,- binnen gekomen. Een stijging van ± € 13.000,- in vergelijking met het voorgaande jaar. De inkomsten uit particuliere donaties zijn iets gedaald. De inkomsten uit sponsoring door bedrijven is zijn vrijwel geheel weggevallen. De donaties van scholen en verenigingen en die van instanties en fondsen zijn aanzienlijk toegenomen. Dit is vooral te verklaren door een toename van een aantal aanzienlijke eenmalige donaties vanuit verenigingen en instanties.

2014

2013 2012 2011

2010

Inkomsten    
Rentebaten       680,10       722,92    1.323,78    1.417,90     1.465,21
Donaties particulieren  26.227,16  27.391,36  34.564,31  31.626,87   23.954,82
Donaties bedrijven       700,00    6.685,00    6.150,00    7.575,00    8.300,00
Donaties scholen en verenigingen  11.404,55    7.378,61    3.161,21    6.247,57     8.162,75
Donaties instanties    7.100,00    4.300,00    4.300,00    5.250,00     5.900,00
Fondsen  34.050,00  19.900,00  19.555,00  27.520,00   26.841,98
Diversen         87,65       414,99       241,86       216,67       559,96
Totaal inkomsten  80.249,46  66.792,88  69.296,16  79.854,01  75.184,72

 

Uitgaven

In 2014 is slechts iets meer dan € 7.000,- uitgegeven. Dit heeft te maken met het beëindigen van het convenant met samenwerkingspartner Hogares Claret, waarbij een aantal verrekeningen hebben plaatsgevonden in het voordeel van Amigos Colombianos (Hogares Claret heeft de activiteiten in t/m mei 2014 voor eigen rekening genomen). DE eerste investeringen van het nieuwe programma waren zeer bescheiden, omdat is besloten om eerst ervaring op te doen met slechts twee deelneemsters alvorens het programma verder uit te breiden.

 

   2014 2013 2012 2011 2010
Uitgaven    
Bankkosten       469,01       493,55       372,36       348,30       353,03
Kantoorkosten       202,90       295,26        74,97       242,81       694,74
Publiciteitskosten       292,00    1.116,00       416,50    1.600,75       370,90
Organisatiekosten       272,79    1.505,76       628,65         90,62       735,67
Reiskosten    1.962,10    2.093,75    1.885,55    2.802,75     1.929,00
Projectkosten Amigas Colombianas    3.916,96  91.487,42  88.621,37  79.794,88   82.143,20
Diversen       190,17       988,61       259,11       488,04       595,69
Totaal uitgaven  7.305,93  97.980,35  92.258,51  85.368,15  86.822,23

Als gevolg van de lage uitgaven en de grotendeels gelijk gebleven overheadkosten is de overhead procentueel hoog dit jaar.

Over 2014 is een positief exploitatieoverschot van € 73.000,- gerealiseerd. Dit bedrag is opgenomen in de reserve. Het vermogen op de rekeningen van Amigos Colombianos bedraagt per einde 2014 € 117.908,59. Hiermee is de reserve, na jaren waarin de reserve steeds moest worden aangesproken, weer aanzienlijk versterkt. In het komende jaar zal het bestuur op basis van de ontwikkeling van het nieuwe programma opnieuw afspraken maken over de minimale en maximale reserve die worden geaccepteerd. Dit om ervoor te zorgen dat het geld op een verantwoordelijke manier wordt besteed waaraan het bedoeld is: een acceptabele toekomst voor Colombiaanse straatmeisjes.